MW2401-eP

Dot module type module

MW2030F

3-digit full color type module

MW2020FY

2-digit yellow color type module

MW2020FSB

2-digit blue color type module

MW2020FR

2-digit red color type module